ประชุมคณะกรรมประเมินผลการปฎิบัติราชการองค์การส่วนตำบลหัวนา ครั้งที่1/2564

เรื่องการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต.หัวนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 4 ด้าน

1.ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

2.ด้านคุณภาพของการบริการ

3.ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ

4.ด้านความพึงพอใจของประชาชน

Visits: 698