ประชุมจัดทำร่างแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 – 2570

ประชุมจัดทำร่างแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 – 2570 โดย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมนครเขือนขันธ์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

Visits: 397