ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.หัวนา ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสุ่มตรวจพนักงานในองค์กร

Visits: 446