การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

เรียนพี่น้องชาวตำบลหัวนาทุกท่าน

ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้• งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)• งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65• งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 ก.ย.651.อายุ 60 – 69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน2.อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน3.อายุ 80 – 89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือนซึ่งตอนนี้เงินได้เข้าบัญชีพี่น้องคนตำบลหัวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตตำบลหัวนารับเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีโดยตรงทำให้ได้รับเงินรวดเร็ว) ในส่วนของคนที่เสียชีวิตและมีสิทธิได้รับเงิน ซึ่งปัจจุบัน อบต หัวนาต้องรอแนวทางแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักการจ่ายต้องจ่ายให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ที่เสียชีวิต

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หัวนาโทร 042-315962 หรือ 0879341949 (นักพัฒนาชุมชน)

Visits: 154