ประชุมการจัดทำนวัตกรรม Smart Kids ระบบดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อใช้งานติดตามกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสามารถทราบได้ทันที

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเข็ม โดยนายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายก อบต.หัวนา ได้มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายก อบต. และ นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายก อบต. พร้อม นายธวัชชัย ธัญพิชชา รองปลัด อบต. (รก.ผอ.กองการศึกษาฯ)  นางสาวอัมพะวัน ดวงมณี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวดวงจันทร์ รักษาแก้ว ครู นางดอกฝน ทุมชะ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  นางนันทินี คีรีวงษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมประชุมการจัดทำนวัตกรรม Smart Kids ระบบดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อใช้งานติดตามกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสามารถทราบได้ทันที

\

Visits: 313