การประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

การประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548

Visits: 340