กิจการสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
กิจการสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
โดย นายนิติเทพ บุญอุ้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยรองประธานฯสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา คณะผู้บริหารโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายบุญรื่น มาลา เลขานุการนายกฯ นายสมเกียรติ มุขธระโกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

Visits: 304