ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน นำโดย นายธวัชชัย ธัญพิชชา รองปลัด อบต. (รก.ผอ.กองการศึกษา) ประธานคณะกรรมการ,นายสวัสดิ์ บุญเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา,นางมนัสนันท์ ชัยประทาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้แทนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

Visits: 310