สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง บ้านดอนหัน ม. 10 ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายก นางสาวอาริสสา บุญพัก นักพัฒนาชุมชน ได้ออกสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง บ้านดอนหัน ม. 10 ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

Visits: 173