โครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาและคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับ จังหวัด อำเภอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครู นักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ บ้านดินทรายอ่อนเหนือ หมู่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 733