กองทุนผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูโดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยาม นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ โดยได้รับความร่วมมือในการสงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งของในการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Visits: 698