การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่และคณะกรรมการกลั่นกรองของพนักงานครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วย นางสาว อัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์ รักษาการ ผ.อ กองการศึกษา เดินทางไปให้กำลังใจในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่และคณะกรรมการกลั่นกรองของพนักงานครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นาง ลักขณา กองทา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินทรายอ่อน
นาง นุชตยา วรรณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินทรายอ่อน

Visits: 346