แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ส่วนที่ 1 เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน (ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ)

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สูงอายุ
  ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ

  มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)

  พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้  Visits: 168