messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมเกียรติ มุขธระโกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 064-9322869
นางพัชราพร ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : -
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : -
นางสาวรุ่งฤดี แก้วโภคา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวอัมพะวัน ดวงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวดวงจันทร์ รักษาแก้ว
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านดอนเข็ม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางลักขณา กองทา
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านดอนหัน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางทองใบ ประจันตะเสน
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านหนองแสงนาล้อม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางนุชตยา วรรณสุข
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านดินทรายอ่อน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาว จินตนา บานนิมล
ครู อันดับ คศ.2
ศพด.บ้านดินทรายอ่อน
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
ครู อับดับ คศ 2
นางดอกฝน ทุมชะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนเข็ม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวขวัญพิชชา ไชยโก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนเข็ม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวณัฐชยา วิเศษดอนหวาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนหัน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางนันทินี คีรีวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนหัน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางรัตน์ดา โพศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านหนองแสงนาล้อม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวจันจิรา สวัสดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดินทรายอ่อน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางณฐพร กองทัพไทย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทรศัพท์ : 042-315962