องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัชราพร ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0833411825
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : -
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : -
นางสาวรุ่งฤดี แก้วโภคา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวอัมพะวัน ดวงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวดวงจันทร์ รักษาแก้ว
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านดอนเข็ม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางลักขณา กองทา
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านดอนหัน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางทองใบ ประจันตะเสน
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านหนองแสงนาล้อม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางนุชตยา วรรณสุข
ครู อันดับ คศ 2
ศพด.บ้านดินทรายอ่อน
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
ครู อับดับ คศ 2
นางสาว จินตนา บานนิมล
ครู อันดับ คศ.1
ศพด.บ้านดินทรายอ่อน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางดอกฝน ทุมชะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนเข็ม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวขวัญพิชชา ไชยโก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนเข็ม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวณัฐชยา วิเศษดอนหวาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนหัน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางนันทินี คีรีวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดอนหัน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางรัตน์ดา โพศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านหนองแสงนาล้อม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวจันจิรา สวัสดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านดินทรายอ่อน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางณฐพร กองทัพไทย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทรศัพท์ : 042-315962