messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box คณะผู้บริหาร
นายนนทศักดิ์ สุดจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 061-5935647
นายบุญหนา ฤกษ์ยาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 062-1404570
นางสาวสวรินทร์ สังข์ชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 089-7815811
นายบุญรื่น มาลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 098-8789583
นายสมเกียรติ มุขธระโกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 064-9322869
นายธวัชชัย ธัญพิชชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 0807460005