ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง จำนวน 26 สาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง