การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลพื้นฐาน
o1โครงสร้าง
o2ข้อมูลผู้บริหาร
o3อำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5ข้อมูลการติดต่อ
o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8Q&A
o9Social Network
การดำเนินงาน
o10แผนดำเนินงานประจำปี
o11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
o13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
o14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
o39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Visits: 438