ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หมู่ที่ 3  บ้านข่าใหญ่ ถ.วังหมื่น – สร้างเสี่ยน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000
โทรศัพท์ 042-315962  โทรสาร. 042-315962
Email: huana.nblp.2020@gmail.com Website: https://huana-nbp.go.th

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


    Visits: 280