คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณงานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือ สมาชิกสภาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
รูปแบบการจำแนกรายรับ – รายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (www.e-report.energy.go.th)
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

คู่มือ/แนวทางอื่น

“หลักราชการ” พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน
มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงท้องถิ่น สำหรับ อปท.
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเทศไทย 4.0
ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับ การแบ่งงาน,การจัดกลุ่มงาน,การกระจายอำนาจหน้าที่,การประสานงานและกระบวนการจัดการความรู้
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
การเชื่อมโยงและบูรณาแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศ
เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
สุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)
หลักธรรมาภิบาล
PMQA 4.0
เศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินความเสี่ยง เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

Visits: 299