messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวีธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2