องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวีธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2