องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นายสัญญา สารีคาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 042-315962
พันจ่าเอกวิษณุ ศรีปัจฉิม
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางดอกไม้ จันทร์ถาวร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวสมใจ สุวรรณโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวอาริสสา บุญพัก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
ส.อ.เศกสรรณ์ โทไข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวสุวัชรีย์ จำเริญเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาววาสนา มลต์สิงห์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
เจ้าพนักงงานธุรการ
โทรศัพท์ : -
ว่าง
เจ้าพนักงงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : -
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : -
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานธุรการ
โทรศัพท์ : -
นางสาวกชกร ช่วยหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 042-315962
นายสมพร บุตตะพัด
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 042-315962
นายมณี คีรีวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 042-315962
นายกองสี ผดาวัน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 042-315962
นายสุทัด จันทร์เทศ
ภารโรง
โทรศัพท์ : 042-315962
นายทรงพล นามมุลลา
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นายเจรดี ศรีหนองแสง
ยาม
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวอทิติญาพร ศรีหาปัญญา
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวจันจิรา คำปรีดา
ผู้ช่วยนักบันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวกมลชนก แซ่ตั้ง
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962