messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองคลัง
นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
โทรศัพท์ : 096-3629389
นางสาวภัททษร ชัยชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวพันธนันท์ กิจธีรโรจน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวนิภากร คำผาแดง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวสมหมาย สร้อยพาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวปราณปริยา พลอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวจันจิรา คำปรีดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นายบุญคง คำขวา
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นายอำนาจ ชัยเจริญ
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวสุภาวดี สังฆธรรม
จ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 042-315962