messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมเกียรติ มุขธระโกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 064-9322869
042-3
นายธวัชชัย ธัญพิชชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 0807460005
นางดอกไม้ จันทร์ถาวร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 042315962
นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
โทรศัพท์ : 096-3629389
นายวสันต์ สิงขรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 084-4285589
นายสมเกียรติ มุขธระโกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 064-9322869