องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมเกียรติ มุขธระโกษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 042-315962
นายธวัชชัย ธัญพิชชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 042-315962
นายสัญญา สารีคาร
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 042-315962
นายวสันต์ สิงขรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 042-315962
นางพัชราพร ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 042-315962