messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1